بیوگرافی و سوابق

سعید فتوت

طراحی کامپیوتری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری