نگارخانه آثـار

[103]

هادی خسروی سرشکی

کارتونیست و تصویرساز