بیوگرافی و سوابق

هادی خسروی سرشکی

کارتونیست و تصویرساز
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری