پروفایل من

سلیم قندهاری

طراح چاپ

آرشیو
هجران
بهانه انتظار توست
آن را مشتری عزیز باد
که شب را سحر نمی کند
الا در سماع تو که بر انتظار بوده است

حسن صفورا
عضویت در تاریخ 21 اسفند 1388
بازدید پروفایل: 2321