پروفایل من

حامد لطف اله پور

مجسمه سازی

  • متولد 3 فروردین 1366
  • 00994514922619
  • تبریز
  • www.chamur.com
  • hamed_scaluptor@yahoo.com
آرشیو
این ذکر وآواز وتسبیح زدن هارو رها کن
در این گوشه تاریک وتنهای معبد در بسته که را پرستش می کنی
دیدگانت را بگشای وببین که خدای تو در برابرت نیست!
او آنجاست که کشاورز زمین سخت را شخم می زند
وکارگر راه ساز سنگ ها را خرد می کند
خداوند با آنهاست،در گرما وسرما وردای او به گرد وغبار آغشته است
بنابر این ردای تقدس خویش را به در آر و حتا چون او به زمین خاکی فرود آی!رستگاری!رستگاری را کجا میتوان یافت؟
پروردگار ما بنده های آفرینش را شادمانه به خود پیوند داده است وتا ابد با ما پیوسته است
از مراقبه بیرون آی وعود وگل هایت را وانه!
چه زیان باشد که جامه هایت لک برداشته و فرسوده شوند؟
او را دیدار کن وبا تحمل سختی وعرق جبین کنارش ایست

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 3614