بیوگرافی و سوابق

اصغر عاصم کفاش

عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری