پروفایل من

مسلم خضری

عکاسی (مهندس شیمی)

  • متولد 25 مهر 1367
  • comesir.blogfa.com
  • Moslem.IRAN67@yahoo.com
آرشیو
بسم الله الرحمان الرحیم
از یکسو باید بمانیم تا شهید آینده شویم؛
از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند؛
هم باید شهید شویم تا فردا بماند؛
هم باید یمانیم تا فردا شهید نشود؛
عجب دردی!
عجب دردی!
عجب دردی!
چه می شد امروز شهید میشودیم وفردا هم دوباره زنده شویم تا دوباره شهید شویم!!!!!!!!!!
عضویت در تاریخ 2 آبان 1388
بازدید پروفایل: 1337