پروفایل من

عبدالرحمن مجیدی فر

گرافیک

آرشیو
میان کدامین دلخوشیها پرسه میزنی ؟ همسفر کدامین خیال شده ای که فریاد دلتنگیهایم را نمی شنوی ؟ میدانی خوشه های نگاهت را پشت پنجره حسرت آویزان کرده ام ، حتی لحظه های سرد جدایی را در آغوش گرفتم و با رویای بودنت زندگی می کنم ،اما باز نیستی و من بی قرارم . قاصدک ها را مژدگانی داده ، نسیم را به بند کشیدم و مهر خاموشی بر لبان خبر چینها زدم تا خبر از بی بفا یی ندهند . اما این ساعتها ،بیرحمانه ،مدام جای خالیت را به رخ دلتنگیهایم مکشند .
عضویت در تاریخ 6 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 1953