بیوگرافی و سوابق

داود باشتنی

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری