بیوگرافی و سوابق

علی دیلم

عکاسی , طراحی و گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری