بیوگرافی و سوابق

امیـــــــــــر الــــــــه ورن

گرافیک، عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری