پروفایل من

هانی برزیگر روشن

شاید ...

  • متولد 13 بهمن 1369
  • بابل
  • deltang20.blogfa.com
  • hanibarzigar@yahoo.com
آرشیو
یک شبی مجنون نمازش را شکست-----بی وضو در کوچه لیلا نشست
عشق آن شب مست مستش کرده بود---فارغ از جام الستش کرده بود
سجده ای زد بر لب درگاه او---پر زلیلا شد دل پر آه او
گفت یا رب از چه خوارم کرده ای---بر صلیب عشق دارم کرده ای
جام لیلا را به دستم داده ای---وندر این بازی شکستم داده ای
نشتر عشقش به جانم می زنی---دردم از لیلاست آنم می زنی
خسته ام زین عشق، دل خونم مکن---من که مجنونم تو مجنونم مکن
مرد این بازیچه دیگر نیستم---این تو و لیلای تو ... من نیستم
گفت: ای دیوانه لیلایت منم---در رگ پیدا و پنهانت منم
سال ها با جور لیلا ساختی---من کنارت بودم و نشناختی
عشق لیلا در دلت انداختم---صد قمار عشق یک جا باختم
کردمت آوارهء صحرا نشد---گفتم عاقل می شوی اما نشد
سوختم در حسرت یک یا ربت---غیر لیلا برنیامد از لبت
روز و شب او را صدا کردی ولی---دیدم امشب با منی گفتم بلی
مطمئن بودم به من سرمیزنی---در حریم خانه ام در میزنی
حال این لیلا که خوارت کرده بود---درس عشقش بیقرارت کرده بود
مرد راهش باش تا شاهت کنم---صد چو لیلا کشته در راهت کنم.

مرتضی عبدالهی
عضویت در تاریخ 4 اردیبهشت 1390
بازدید پروفایل: 3727