بیوگرافی و سوابق

نفیسه زینلی

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری