بیوگرافی و سوابق

Delaram mehrabian

عکاسی و نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری