بیوگرافی و سوابق

فخرالدین دوست محمد

کاریکاتوریست و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری