نگارخانه آثـار

[18]> آلبوم: مجموعه تصویر یک رویا

فریبا جورابچی بخارایی

نقاشی
 • خانه پدری

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 19 خرداد 1400
  یادداشت هنرمند:
 • آوای موسیقی در باغ

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 19 خرداد 1400
  یادداشت هنرمند:
 • دم غروب میان حصور خسته اشیا

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 19 خرداد 1400
  یادداشت هنرمند:
  شاعر سهراب سپهری
 • جنگل و پاییز و باران

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 19 خرداد 1400
  یادداشت هنرمند:
  فروخته شد
 • بدون عنوان

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 16 بهمن 1400
  یادداشت هنرمند:
 • پاییز

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 16 بهمن 1400
  یادداشت هنرمند:
 • زمستان

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 16 بهمن 1400
  یادداشت هنرمند: