بیوگرافی و سوابق

فریبا جورابچی بخارایی

نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
دیپلم افتخار (رتبه دوم کشوری) جشنواره بین المللی امام رضا شهریور 1392 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
شرکت در جشنواره امام رضا دبیرخانه جشنواره شهریور 1390 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نمایشگاه گروهی نگارخانه میرک مرداد 1387 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
بخش جانبی جشنواره عدالت و امید دبیرخانه جشنواره خرداد 1388 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
تقدیر ویژه جشنواره تجسمی مشهد دبیرخانه جشنواره دی 1388 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد بهمن   1395 مهر   1395 مشهد ایران
سوابق کاری