بیوگرافی و سوابق

اسماعیل پارسا

طراحی گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری