پروفایل من

الهه متقی

نقاشی

  • متولد 5 آبان 1368
آرشیو


زندگی معنوی، که هنر جزیی از آن، و یکی از عوامل نیرومند هنر است،
جنبشی است پیچیده ولی معین و به آسانی قابل تعریف که پیوسته اوج می گیرد و پیش می
رود. این همان جنبش معرفتی است که امکان تطور را در خود دارد ولی در ژرفا پیوسته
هدف و تفکر درونی را حفظ می کند.علل این نیاز به اوج گیری و پیشرفت که با مرارت و از میان رنج ها و
ترس ها صورت می گیرد در پرده ی ابهام پوشیده مانده است. هنگامی که مرحله ای پشت سر
گذاشته و موانع پلید چندی از سر راه برداشته می شود، دست هایی شیطانی و نادیدنی،
موانع دیگر بر سر راه می گذارند چنان که گاهی راه مسدود و نابود شده به نظر می
رسد. ولی به ناگاه کسی پیدا می شود که هیچگاه دست از تلاش برنمی دارد، کسی از
همچون ما، با این تفاوت که از نیروی بینش اسرار آمیزی برخوردار است.او راه را می بیند و راهنما می شود. به علت تحمل ناگزیر تلخکامی ها،
گاهی از ادامه ی راه بازمی ماند اما باز ادامه می دهد. او توهین و تحقیر شده، اربه
ی سنگین بشریت را از روی سنگ ها، به سوی قله می کشاند.اغلب، سالها پس از محو شدن جسم فانی وی از روی زمین، کسانی می کوشند
تا این جسم را در ابعاد بسیار بزرگ در قالب سنگ، آهن، برنز یا مرمر بازآفرینی کنند.
گویی در جسم مادی این شهیدان ایزدی و خدمتگزاران بشریت، که مادیت را تحقیر کرده و
به تمامی در خدمت معنویت بوده اند، آن ارزش راستین پنهان گشته بود. لیکن چنین
مجموعه ای از تندیسها در نهایت اثبات این حقیقت است که انسانهای بی شماری به نقطه
ای رسیده اند که روزگاری در گذشته آن موجودی که اینک به او می بالند به تنهایی
ایستاده بود.معنویت در هنر- واسیلی کاندینسکی  عضویت در تاریخ 20 دی 1392
بازدید پروفایل: 1351