بیوگرافی و سوابق

المیرا عالی

گرافیک کامپیوتر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری