بیوگرافی و سوابق

امیر فراهانی

طراح گرافیک و طراح وب
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری