بیوگرافی و سوابق

فـــربد فـــرخ‌نیا

مــدیر هنــری / کارشناسی گرافیک (تصویر سازی)
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری