بیوگرافی و سوابق

سیما سوداگر

کارشناس گرافیک_ عکاسی_انیمیشن
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری