نگارخانه آثـار

[10]> آلبوم: کوفی

فرزام میرزایی

طراح گرافیک
 • زهرا

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 17 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  بر اساس خط کوفی بنایی
 • پریسا

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 16 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  بر اساس خط کوفی بنایی
 • مهرنوش

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 18 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  بر اساس خط کوفی بنایی
 • مهرنوش

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 16 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  بر اساس خط کوفی بنایی
 • پردیس

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 16 دی 1395
  یادداشت هنرمند:
  بر اساس خط کوفی بنایی