بیوگرافی و سوابق

فرزام میرزایی

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری