بیوگرافی و سوابق

فاطمه فرهادی

گرافیست-عکاس و مهندس معمار
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری