پروفایل من

فدرا میم

ی

آرشیو

راه  سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست...


به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند


حتی انگاه که ایستاده ای!

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 مهر 1392
بازدید پروفایل: 5555