بیوگرافی و سوابق

سید فواد بختیاری

گرافیک کامپیوتری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری