بیوگرافی و سوابق

فروز زیره پور

ارتباط تصویری-عکاس-گرافیست-صفحه بندی مجله و روزنامه
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری