بیوگرافی و سوابق

قائم سلیمان پور

طراحی گرافیک و تبلیغات
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری