حلقه های اجتماعی

منصوره حضوربخش

ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش / آیین آینه خود را ندیدن است
-- --
--
تصویری موجود نیست
(پارسا) سعید باقری
طراح گرافیست / طراح جواهرات / ناظـرچاپ / خوشنویسی
*پرستو خدابنده لو *
" دانشجوی علوم قرآن و حدیث"
تصویری موجود نیست
. ایران نژاد طاهر
خوشنویسی،تذهیب ،عکاسی،تدریس معرق چوب ومس،طراحی داخلی حسینیه،طراحی واجرای پرچمهای مذهبی هیأت، بیرقها وکتیبها ...
. کمیل
طراح گرافیک و عکاس
تصویری موجود نیست
... ...
کارشناس نقاشی
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
.:: سید محمد میری ::.
فتوشاپلیست و عکاسنیست / فیلمسازی، تصویربرداری و تدوین
.طاهـا .
برای دوسـتان خود آرزوی شهـادت کنید
+ -
*
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
1 2
3
تصویری موجود نیست
HosseiN Momeni
در حـال آموختـن . ..
M .Z
گرافیست و طراح نشریه
تصویری موجود نیست
آذین چینی ساز
تــو رو می کِــشیـــدَم که یـــادَم نَــری ، مَنِ شاعـــرُ عشـــق نقــّـاش کرد!
آرزو آقابابائیان
طراح گرافیک - کارتونیست- تصویرگر