نگارخانه آثـار

[5]

منصوره حضوربخش

ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش / آیین آینه خود را ندیدن است