نگارخانه آثـار

[5]> آلبوم: پوستر

منصوره حضوربخش

ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش / آیین آینه خود را ندیدن است