بیوگرافی و سوابق

منصوره حضوربخش

ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش / آیین آینه خود را ندیدن است
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری