پروفایل من

محمد حسین غایبی

تاتر وعکاسی وتاریخ هنر

  • delafroz268@gmail.com
آرشیو


ماهریک راه خودراداریم . باایمانی پاک میتوانیم از راههای همیدیگربیاموزیم.
عکاسی می کوشد به هرلحظه آگاه باشد، وهرلحظه بادیگران یکی شود.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 7 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 5857