بیوگرافی و سوابق

علی خالقی گرجی

طراحی و گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری