پروفایل من

علی طیبی

طراحی ونقاشیalita.parsa@gmail.com

آرشیو

   طریق عشق پرآشوب و فتنه است ایدل         بیفتد آنکه دراین راه با شتاب رود
   گدائی درجانان به سلطنت مفروش              کسی زسایۀ این در به آفتاب رود؟
   حباب راچو فتد باد نخوت اندر سر                 کلاهداری اش اندر سرسراب رود
   حجاب راه توئی حافظ ازمیان برخیز               خوشا کسی که درین راه بی حجاب رود

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 15 دی 1393
بازدید پروفایل: 2048