پروفایل من

احسان افتخاری

گرافیک و IT

  • متولد آبان 66 | www.EhsanE.ir
آرشیو

STAY HUNGRY STAY FOOLISH

همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن . . . همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن
شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن . . . ز وجود بی نیازش، طلب نیاز کردن
به مساجد و معابد، همه اعتکاف جستن . . . ز مناهی و ملاهی، همه احتراز کردن
ز مدینه تا به کعبه، سر و پا برهنه رفتن . . . دو لب از برای لبیک، به وظیفه باز کردن
به خدا که هیچ یک را، ثمر آنقدر نباشد . . . که به روی نا امیدی، در بسته باز کردن

شیخ بهایی
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 30 تیر 1390
بازدید پروفایل: 27504