بیوگرافی و سوابق

حمید کاشف

طراح وب و گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
ماستر تجارت هما طراح و گرافیست مرداد   1389 تاکنون   تهران ایران