بیوگرافی و سوابق

حمید حکاکی

گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری