بیوگرافی و سوابق

حمید عابدینی

گرافیک ، فیلم ساز، عاشق هنر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری