بیوگرافی و سوابق

حمید طاهری

دوستدار طراحی و نقاشی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
مراکز خدمات روانشناسی روانشناس فروردین   1388 تاکنون   تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
کلینیک های ترک اعتیاد روانشناس خرداد   1390 تاکنون   تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
انتشارات ارشد مؤلف کتاب سؤالات روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی اسفند   1387 آبان   1388 تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
انتشارات ارشد مؤلف کتاب شرح جامع روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی اردیبهشت   1388 آبان   1388 تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
انتشارات راه مؤلف کتاب روانشناسی مرضی کودک تیر   1391 آبان   1391 تهران ایران