بیوگرافی و سوابق

حسین حمزه ای

طراح گرافیک، وب، لوگو ، پوستر و...
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری