بیوگرافی و سوابق

سید محمد صادق میرصادقی گل تپه ای

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری