بیوگرافی و سوابق

حسن پورمحمدی

مدیریت هنری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری