پروفایل من

حسن رشیدی منش

گرافیک ، عکاسی و IT

آرشیو
باغ بهشت و ملک و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم & ایام خوش آن بود که بادوست به سر شد باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

عضویت در تاریخ 16 دی 1389
بازدید پروفایل: 1035