بیوگرافی و سوابق

زهیر عابدی

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری