پروفایل من

امیر حصاری

برنامه نویسی

آرشیو
مشکل ما این بود که اهل کوفه نبودیم. گناه ما این بود که حرف شنوی نداشتیم از سران فتنه و فقط یک رهبر داشتیم. ما یک راه بیشتر نداریم و آن مناط حضرت ماه است. به جز این راه، پیمودن هر راه دیگری گمراهیست.

www.IslamicWallpaper.ir
عضویت در تاریخ 30 مهر 1388
بازدید پروفایل: 6270