بیوگرافی و سوابق

مسافر شهری غریب

گرافیک تایپوگرافی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری