آرزو آقابابائیان
طراح گرافیک - کارتونیست- تصویرگر
المیرا عالی
گرافیک کامپیوتر
جواد عبدلی
این مختصر را ز ما قبول کن.......
حمیده رضایی
رشته نقاشی|عکاسی|گرافیک
سمیه شوقی
کاریکاتوریست
سیدمجتبی .ع
خوردهـ عکاسـ../مازندران+بابلسر
مهدی سهرابی نصر
خوشنویس وطراح گرافیک، ابری ساز و قطاع
یاسمن براتی
گرافیک , عکاسی